Budapest Főváros Kormányhivatal tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására vonatkozó felhívása.

Kedves Leendő Elsős Szülők!

 

A 2020. szeptember 1-jével tankötelezetté váló tanulók 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozása a sajnálatosan kialakult járványügyi helyzet miatt nem a megszokott eljárásrend szerint történik.

Az erre vonatkozó 7/2020. (III.25.) EMMI határozatot az alábbi linken olvashatják.

 

7/2020. (III.25.) EMMI határozatot

Iskolánk felvételi körzethatárai

Kérem Önöket, hogy a személyes kontaktus elkerülése végett használják az elektronikus eszközöket (KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS, e-mail) a miniszteri határozatban megjelölt szándéknyilatkozat benyújtásával!   A személyes jelenlétet igénylők, csak előre egyeztetett időpontban jöhetnek be az intézménybe a megfelelő higiéniás előírásokat betartva (szájmaszk, kesztyű).

 Szülői tájékoztató levél a beiratkozással kapcsolatban.

Az eljárásrend lényeges elemi:

 1. Körzetes tanuló esetében:
       - Kérjük, hogy jelezze számukra, ha nem a mi iskolánkat választja, megjelölve azt az intézményt, ahová felvételét kéri!

       - Erősítse meg az felvételi igényét a Kréta rendszeren keresztül vagy e-mailben. 
 2. Nem körzetes tanuló esetében szándéknyilatkozatot kell benyújtani intézményünkhöz a Kráta rendszeren keresztül, vagy e-mailben.
 3. Az alábbi adatokra feltétlenül szükségünk van a beiratkozás módjától függően
  - tanuló adatai
  - tanuló oktatási azonosító száma
  - szülők neve, elérhetőségei
  - óvoda adatai
  - idegen nyelv választása (angol/német)
  - etika/ hit- és erkölcstan választása (felekezet megnevezésével)
  - ügyeleti igény (napközi, reggeli, délutáni) 

Iskolánkat az alábbi kapcsolattartási módokon érik el:

☎: 061/405-57-66

@: moraferencaltisk@digikabel.hu

Informácó a Koronavirusról az alábbi linken:

LINK

..........................................................................................................................................

Kedves Látogató!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt „ iskolánk a MÓRA” honlapján.

Iskolánk alapvető céljai – öndefinícióként – lettek meghatározva pedagógiai programunkban:

„A Móra Ferenc Általános Iskola olyan nyitott, szolgáltató, általánosan képző iskola, amelyben a tudatosan szervezett  pedagógiai tevékenység során felkészülnek a tanulók az egész életen át tartó tanulásra, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben, valamint magyarságtudatukat megőrizve válnak majd európai polgárokká.”

Kezdetek a minőségépítés útján

Európában és hazánkban is központi kérdéssé vált az oktatás színvonalának hatékonysága. Iskolánk részt vesz a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztő programban. Az I. intézményi modell, a „partnerközpontú működés” és a II. modell, a „teljeskörű minőségirányítás” kiépítése során azonosulni tudtunk a rendszerszemléletű, folyamatosan megújuló munka irányelvével.

A program zárásakor iskolánk megkapta a teljeskörű minőségirányítási munkáért járó elismerő oklevelet és emlékplakettet.

Kompetenciák komplex fejlesztése

Közösségépítésben, az önismeret- és személyiségfejlesztésében a drámapedagógiai eszközök használata nagy múltra tekint vissza iskolánkban. A KÁVA Kulturális Műhely, a Kolibri Színház színész-drámatanárainak segítségével tettük/tesszük teljesebbé a nevelés-önnevelés folyamatát. A foglalkozásokon a tanulók alkotókká válnak, és a szituációk eljátszása során gyakorlati ismeretekre tesznek szert saját élményeik alapján.

Hagyományőrzés a Mórában   

„Élni fog a nemzet, amely összetart” (Arany János)

Az „Erdei iskola” iskolánk egyik legrégibb tanulási formája, melyet szép hazánk különböző tájegységein valósítunk meg. Az iskolai tábor alatt az adott országrész természeti szépségeit és épített látványosságait  ismerik meg tanulóink, miközben sokrétű tevékenységekben tehetik próbára magukat.

népi hagyományok ápolására, valamint az egyes vidékekre jellemző táncokmegismerésére szakköri keretek között van lehetőség iskolánkban.

Minden évben megemlékezünk a népmese napjáról, részt veszünk a Szent Mihály napibúcsúban, s szereplői voltunk a karácsonyi Betlehemes Fesztiváloknak.

Az ismétlődő projektek között minden évben szerepel többek között a Honfoglalás és aSzüret is.

A napköziben évente többször tartunk hagyományőrző csoportközi kézműves foglalkozásokat kiemelt ünnepeinkhez (húsvét, pünkösd, karácsony) kapcsolódva.

Nemzetközi kapcsolatok

Az elmúlt években a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás céljából jártunk Kárpátalján, a Felvidéken, Erdélyben és Horvátországban. A kirándulásokon azok a tanulók vehettek részt, akik az iskola által kiírt pályázati feltételeket teljesítették.

Képzési prioritásaink

Emelt szintű matematika

Emelt óraszámú idegen nyelv oktatása (1-4. évf.)

Emelt szintű idegen nyelv oktatása (5-8. évf.)

Művészetek műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása

A közvetlen és közvetett partneri igényeknek megfelelően a kerettanterv alapján köznevelési típusú sportiskolai nevelést-oktatást szervezünk.

Európai nyelvek oktatása csoportbontásban

Számítástechnika oktatása 5. osztálytól

Iskolaotthonos nevelés – oktatás

Munkatársaim igényes szakmai felkészültsége, becsületes munkája eredményeként tanulóink több területen kiválóan teljesítenek. Ennek köszönhetően megbecsülnek és keresnek bennünket a lakókörnyezetünkben.

Móra Ferencet választottuk iskolánk névadójának. Emberszeretete, munkássága, élete ma is példakép lehet pedagógusnak, szülőnek, gyermeknek egyaránt.

Iskolánk szellemiségét legjobban névadónk gondolatvilága jellemzi, amely olvasható az iskolába belépve a MÓRA emléksarokban:

„Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.”

Remélem a fentiek felkeltették az érdeklődését és személyesen is meglátogatja iskolánkat!   

Bánkiné Kiss Anikó – Intézményvezető