Közzétételi lista

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalma:

-  a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató és a beiratkozásra meghatározott idő  – BEISKOLÁZÁS ÓVODÁSOKNAK menüpont alatt Link

- a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 18 osztály, 11 napközis csoport

- a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, az egy főre megállapított díjak mértéke,
a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is. Házirend- Link

- tankönyvek jogosultsági feltétele – mindenkori hatályos jogszabályban foglaltak alapján 

- Kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke 2020-2021

- a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai, – jelenleg nem releváns

- a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje – Intézményünk 06:30 – és 20:00 között tart nyitva  Egyéb szabályozók: Házirend- Link

- az éves munkaterve alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: Feladat ellátási terv 2021-2022 , Munkaterv 2021-2022

- a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, a szervezeti és működési szabályzat: Link

- a házirend: Link

- pedagógiai program: Link

- a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok, és a nevelő és oktató munkát segítők, iskolai végzettsége és szakképzettsége – Link

- kompetenciamérések eredményei – Link

- idegennyelvi mérés (összesített) eredményei – Link

- tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok – Link

-a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége: Házirend, SZMSZ és Munkaterv menüpontban olvasható

- a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai – Link

-az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Helyi tanterv 1-4 évfolyam, Helyi tanterv 5-8 évfolyam és Házirend menüpontban

- az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma- Link

- középiskolákba felvett diákjaink tanulmányi eredményei- Link